Üniversite - Sanayi İşbirliği Yönergesi
 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

YÖNERGESİ –

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile ilgili Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılacak projelerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 inci maddesi k fıkrası kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz Bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunun görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 6676 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine (k) fıkrası eklenmiş ve “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanlarına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.” hükmü getirilmiştir. Bu bağlamda Yönerge 26.02.2016 Tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Değerlendirme Komisyonu: Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılacak projelerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 inci maddesi k fıkrası kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz Bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonunu,

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746/Mad. 2)

b) Araştırma ve geliştirme projesi: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan projeleri

c) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

ç) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

d) (Ek: 16/2/2016-6676/27 md.) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

e) (Ek: 16/2/2016-6676/27 md.) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar

Amaçları

MADDE 4 – (1) Amaçlar şunlardır:

a) Üniversitemizde Üniversite-Sanayi İşbirliği’nde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak,

b) Üniversitedeki araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerini sağlamak,

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetler ve Proje Türleri

 

MADDE 5 – (1) Faaliyetler şunlardır:

a) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

MADDE 6 – (1) Proje Türleri

a) Kamu Kurum ve Kuruluş Destekli Proje Türleri: Gerçek veya tüzel kişilikler ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan, Uluslararası fonlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerini kapsamaktadır.

b) Diğer Kurum ve Kuruluş Destekli Proje Türleri: AB, TÜBİTAK ve KOSGEB dışında kalan, gerçek veya tüzel kişilikler tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerini kapsamaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Süreci  

 

MADDE 7 – (1) Başvuru Süreci  

a)  Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Projeleri İle Faaliyetlerinin Kapsamı ilgili kanun maddelerinde açıklanmaktadır. 58 inci maddenin (k) fıkrası kapsamında değerlendirilecek olan başvuruların araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri tanımına uygun olması gerekmektedir. Öğretim elemanı belirtilen nitelikteki başvurusunu Ek’te sunulan Proje/Faaliyet Başvuru Formunu ve ekteki diğer belgeleri doldurarak matbu dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması halinde ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

b) Diğer Kurum ve Kuruluş Destekli Proje Türleri: Öğretim elemanı belirtilen nitelikteki başvurusunu Ek’te sunulan Proje/Faaliyet Başvuru Formunu ve ekteki diğer belgeleri doldurarak matbu dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması halinde ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

c) Devam Etmekte Olan ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yer Alan Proje ve Faaliyet Türleri için öğretim elemanı tarafından Ek’te sunulan Proje/Faaliyet Başvuru Formunu ve ekteki diğer belgeleri doldurarak matbu dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması halinde ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.  

 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Komisyon Üyeleri, Çalışma Usul ve Esasları

 

 

 

MADDE 8 – (1) Komisyon Üyeleri

Komisyon aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:

 

a)      Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı;

b)      Araştırmalar Koordinatörü;

c)      Rektör tarafından atanan, Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin temsilini göz önünde tutarak seçilen öğretim üyeleri ve Bilgi Transfer Ofisinden bir kişi olmak üzere en az 5 ve en fazla 7 kişi.

Komisyon başkanı, araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısıdır. (c) maddesi uyarınca atanan üyeler üç yıllığına görevlendirilir; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır.

 

MADDE 9 – (2) Çalışma Usul ve Esasları

a) Değerlendirme Komisyonu başvuru olması durumunda en geç 5 işgünü içerisinde salt çoğunluk ile toplanır.

b) Değerlendirme Komisyonu yapılan başvurunun Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yer Alıp almadığının değerlendirilmesi noktasında bir sıkıntı yaşar ise, bilirkişi talep edebilir.

c) Başvuru yapılan proje/faaliyet türü kamu kurumları dışındaki bir diğer kuruluş tarafından desteklenmesi durumunda Değerlendirme Komisyonu ilgili kuruluş ile ilgili yasal bir sıkıntının olup olmadığının araştırılmasını talep edebilir.

ç) Değerlendirme Komisyonu üyeleri başvurusu yapılan proje/faaliyet ile ilgili hiçbir detayı hiçbir koşulda paylaşmayacaklardır. Başvuru değerlendirme sürecinde herhangi bir komisyon üyesi değerlendirme sürecinden komisyon başkanının izni ile imtina edebilir.

d) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilecek projelerin ve faaliyetlerin araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için Değerlendirme Komisyonu kriterler belirler ve bu kriterleri zaman içerisinde günceller ve öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda yapılması öngörülen projeyi ve faaliyeti belirlenen kriterlere göre araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik içeriği açısından değerlendirerek bir raporla takip eden ilk Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar. Alınan karar ilgili Bölüme, kişi ve kuruluşlara iletilmek üzere Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler

 

MADDE 10 – (1) Geçici Hükümler

a)  Devam Etmekte Olan ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yer Alan Proje ve Faaliyet Türleri için öğretim elemanı tarafından Ek’te sunulan Proje/Faaliyet Başvuru Formunu ve ekteki diğer belgeleri doldurarak matbu dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması halinde ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.  

 

 
 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Yürürlük 

a) Bu Yönerge Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürütme

MADDE 12 – (1) Yürütme

                a)  Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

İdari Personel
İletişim

Tel:

0 252 211 56 34

0 252 211 10 68

0 252 211 10 65

0 252 211 31 03

Fax:

0 252 211 10 64

Yukarı Çık